Polityka prywatności i plików cookies

Witaj w Polityce prywatności i cookies Serwisu milenaconlavaligia.pl.

Zapraszam Cię do zapoznania się informacjami na temat przetwarzania danych osobowych w związku z zakupami w Sklepie, a także usługami świadczonymi podczas korzystania z Serwisu. Znajdziesz m.in. tu zasady, cele i podstawy prawne przetwarzania danych, informacje o odbiorcach danych i o przysługujących Ci prawach.

Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności, w tym ze Sklepu, jest dobrowolne. Niektóre dane są jednak konieczne do prawidłowego korzystania z nich. Jeśli nie akceptujesz Polityki, zaniechaj korzystania z Serwisu.

Kto jest Administratorką Twoich danych?

Administratorką Twoich danych jest 

Milena Zabielska prowadząca działalność nierejestrowaną w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, adres do doręczeń ul. Starowiślna 5-143, 03-193, Warszawa.

Skontaktuj się ze mną

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twojej prywatności, możesz kontaktować się z Administratorką pisząc na adres e-mail kontakt@milenaconlavaligia.pl lub dzwoniąc pod numer +48 697 180 720.

Informuję, że w związku z brakiem takiego obowiązku, nie wyznaczyłam Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

ZNACZENIE POJĘĆ

Użyte w tym dokumencie pojęcia oznaczają:

 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, itp.;
 • Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratorki;
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności dostępna pod adresem https://milenaconlavaligia.pl/polityka-prywatnosci/
 • Przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratorkę pod adresem milenaconlavaligia.pl
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce,
 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI

Ta Polityka ma zastosowanie do Przetwarzania danych Użytkownika przez Administratorkę, w tym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia danych osobowych.

Administratorka przetwarza Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z funkcjonalności Serwisu, świadczenia usług i realizacji umów. Administratorka może także przetwarzać dane, pozwalające na identyfikację urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Serwisu, np. adresy IP, identyfikatory internetowe, dane uzyskiwane z plików cookies. W połączeniu z innymi danymi, dane te mogłyby potencjalnie umożliwiać identyfikację Użytkownika. Wykorzystywane są w celu umożliwienia identyfikacji sesji Użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych. Szczegółowe cele Przetwarzania danych opisane zostały w pkt. 3. Polityki.

W przypadku wchodzenia Użytkownika w interakcje z Administratorką za pośrednictwem mediów społecznościowych, Administratorka danej platformy społecznościowej jest Współadministartorem danych osobowych użytkownika, co oznacza, że samodzielnie, niezależnie od Administratorki ustala cele i sposoby przetwarzania danych.

 1. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Większość przetwarzanych przez Administratorkę Danych osobowych to dane pochodzące od samego Użytkownika, podane w procesie korzystania z Serwisu, dokonywania zakupu, zapisu do Newslettera, zakładania konta Użytkownika w Serwisie, w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkownika usług itp. Administratorka przetwarza także publiczne dane kont/profili, z których korzystasz, wchodząc w interakcje z Administratorką przez platformy społecznościowe. Pozostałe przetwarzane przez Administratorkę Dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Administratorkę są to dane zbierane automatycznie, służące celom analitycznym, statystycznym oraz w celu dopasowania usług do potrzeb Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu, czasu i podstaw Przetwarzania danych oraz obowiązku bądź dobrowolności ich podania opisane zostały w pkt. 3. Polityki.

 1. CELE, ZAKRES, PODSTAWY I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OBOWIĄZEK/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas Przetwarzania Danych osobowych zależy głównie od celu Przetwarzania. Co do zasady Dane osobowe przetwarzane przez czas korzystania z usług/realizowania danego celu Przetwarzania danych, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, czasu obowiązkowego przechowywania Danych osobowych oraz do celów analitycznych i statystycznych. Niektóre Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu (np. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki Newslettera), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda – do momentu jej wycofania. Poniżej zostały opisane szczegółowe cele, zakres i podstawy prawne Przetwarzania danych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu, jego funkcjonalności i z Usług Administratorki.

Korzystanie z Serwisu i Sklepu oraz zawieranie umów z Administratorką jest dobrowolne, podobnie jak przekazywanie Administratorce Danych osobowych. Pewne dane są jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy i prawidłowego świadczenia usług. Administratorka dokonała analizy związanego z tym ryzyka. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, z zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa technicznych i organizacyjnych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach na wskazanych podstawach prawnych, w wymienionym zakresie i przez podany okres:

 • Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług lub dostarczenie treści cyfrowych/usług cyfrowych

Zakres danych: Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy: imię, nazwisko, nazwa kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail. Opcjonalnie: numer NIP, nazwa firmy. Ponadto numer IP, z którego dokonano zamówienia oraz dane identyfikujące zamówienie. Opcjonalnie – w zależności od tego jakiego świadczenia dotyczy umowa – inne, podane przez Użytkownika Dane osobowe.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (w tym usług prawnych oraz szkoleń stacjonarnych i on-line) lub dostarczenie treści cyfrowych/usług cyfrowych).

Czas przetwarzania: Przez czas trwania umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z umową lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązków księgowo – podatkowych i w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego;

 • Zawarcie umowy o założenie i prowadzenie konta użytkownika oraz świadczenie usługi utrzymania konta Użytkownika

Zakres danych: Adres e-mail niezbędny do założenia konta Użytkownika oraz – w celu zawierania umów i korzystania z usług za pomocą konta – dane rozliczeniowe: imię, nazwisko, nazwa kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail. Opcjonalnie: numer NIP, nazwa firmy. Po zalogowaniu do konta możliwa jest także zmiana hasła i podanie nazwy użytkownika. Administratorka przetwarza także numer IP, z którego zarejestrowano konto Użytkownika.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia i utrzymywania konta Użytkownika. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy dotyczącej konta Użytkownika.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o założenie i prowadzenie konta Użytkownika).

Czas przetwarzania: Przez czas trwania umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z umową lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń;

Obsługa zgłoszenia reklamacyjnego i odstąpienia od umowy

Zakres danych: Dane osobowe zawarte w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zgłoszenia reklamacji lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego i realizacji prawa do odstąpienia od umowy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego Administratorki. tj. rozpoznania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego i realizacja prawa do odstąpienia od umowy) w zw. Z odpowiednimi przepisami dotyczącymi odstąpienia od umowy i odpowiedzialności za zgodność z umową.

Czas przetwarzania: Do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej lub realizacji prawa do odstąpienia od umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z umową lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązków księgowo – podatkowych i w celach archiwalnych i statystycznych;

 • Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi Newslettera

Zakres danych: Imię, adres poczty elektronicznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Newslettera. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy (brak możliwości otrzymywania Newslettera).

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Newslettera) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratorki tj. marketingu bezpośredniego) oraz zgoda na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Czas przetwarzania: Przez czas realizacji umowy, do momentu rezygnacji z subskrypcji Newslettera i następnie w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z umową lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń oraz w celu możliwości wykazania legalności zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Newslettera;

Obsługa korespondencji, w tym wiadomości e-mail, korespondencji tradycyjnej, formularza kontaktowego i komunikatorów na platformach społecznościowych

Zakres danych: Adres poczty elektronicznej oraz inne dane podane w treści korespondencji. Administratorka przetwarza także numer IP, z którego wysłano wiadomość.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wiadomość. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania kontaktu korespondencyjnego i uzyskania odpowiedzi na wiadomość.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratorki, tj. udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość); art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona dobrowolnym działaniem – wysłaniem wiadomości); art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do podjęcia działań na żądanie).

Czas przetwarzania: Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, a następnie w celach archiwalnych, dla udokumentowania przebiegu wymiany korespondencji;

 • Publikowanie (przez Użytkownika lub Administratorkę) opinii i komentarzy w Serwisie, w mediach społecznościowych i w innych miejscach w ramach marketingu usług i produktów Administratorki

Zakres danych: Adres email, imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika, opcjonalnie nazwa witryny internetowej Użytkownika, wizerunek. Przetwarzamy także numer IP, z którego opublikowano opinię.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do opublikowania opinii/komentarza. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości opublikowania opinii/komentarza.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona dobrowolnym działaniem – dodaniem opinii/komentarza).

Czas przetwarzania: Przez czas dostępności w serwisie lub do czasu wycofania zgody na publikację, a następnie w celach archiwalnych, dla ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z komentarzem/opinią lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń;

 • Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych

Zakres danych: Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu sprzedaży: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, numer NIP.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania faktury i realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Administratorki. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży i otrzymania dokumentu sprzedaży.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek Administratorki wynikający z przepisów podatkowych i księgowych).

Czas przetwarzania: Przez wskazany prawem czas obowiązkowego przechowywania dokumentacji innej niż dokumentacja podatkowo – księgowa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją obowiązków księgowych i podatkowych;

 • Marketing własny, w tym targetowanie reklam

Zakres danych: Anonimowe dane analityczne i statystyczne zgromadzone przez zewnętrzne narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratorki polegający na realizowaniu działań marketingowych).

Czas przetwarzania: Do czasu wniesienia sprzeciwu;

 • Cele archiwalne i dowodowe, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Zakres danych: Archiwizacją mogą, ale nie muszą być objęte wskazane Dane osobowe, związane z określoną umową zawartą między Użytkownikiem a Administratorką, mogące rodzić w przyszłości określone roszczenia.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratorki polegający na zapewnieniu sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Czas przetwarzania: Do czasu określonego przepisami prawa przedawnienia roszczeń z poszczególnych tytułów lub utraty przydatności;

 • Zarządzanie Serwisem i stronami Administratorki na platformach społecznościowych Instagram, LinkedIn, Pinterest (zakresie, w jakim Administratorka jest odpowiedzialna za zarządzanie tymi stronami)

Zakres danych: Dane publicznie dostępne, wskazane w profilu Użytkownika na danej platformie społecznościowej, w tym potencjalnie wizerunek, a także dane zawarte w treści ewentualnej korespondencji, w tym w celu nawiązania współpracy. W przypadku Serwisu: IP użytkownika i dane dotyczące zachowania Użytkownika w Serwisie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu korzystania z profilu Administratorki w danym Serwisie. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z profilu Administratorki w danym Serwisie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratorki polegający na utrzymaniu i obsłudze serwisu oraz prowadzeniu stron Administratorki na platformach społecznościowych, a także wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami serwisu i platform społecznościowych).

Czas przetwarzania: Przez czas dostępności tych danych w publicznym profilu Użytkownika na danej platformie społecznościowej i w ramach tej platformy oraz do czasu usunięcia przez Użytkownika korespondencji wysyłanej za pośrednictwem platform społecznościowych;

 • Analiza i statystyka zachowania Użytkownika w Serwisie

Zakres danych: Anonimowe dane statystyczne o zachowaniu Użytkownika w Serwisie, a w przypadku zalogowanego Użytkownika również dane konta Użytkownika.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratorki polegający na analizie informacji o zachowaniu Użytkownika w Serwisie, w tym zbieranych automatycznie jak Google Analytics, Cookies lub Meta Pixel) w celu optymalizacji działań Administratorki, w tym działań marketingowych i reklamowych).

Czas przetwarzania: Do czasu wniesienia sprzeciwu;

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym tworzenie rejestrów wynikających z RODO

Zakres danych: Dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych związanych z ochroną Danych osobowych, w zależności od rodzaju obowiązku i zakresu danych niezbędnych do jego wykonania.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek Administratorki wynikający z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przetwarzania: Do czasu wniesienia sprzeciwu lub przez czas odpowiedzialności Administratorki określony przepisami prawa.

Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na Przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie jego zgody lub wnieść sprzeciw wobec Przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratorki.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EOG)

W związku z prowadzoną przez Administratorkę działalnością i w celu zapewnienia efektywnej realizacji usług, w niektórych obszarach Administratorka korzysta ze wsparcia starannie dobranych podmiotów trzecich, głównie z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lecz nie tylko. Każdy podmiot, z którym Administratorka współpracuje, zapewnia ochronę Danych osobowych zgodną z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Polityki, a także zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten ma charakter bezterminowy i pozostaje aktualny także po ustaniu współpracy. W sytuacjach, gdy jest to wymagane przepisami prawa, Administratorka zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Odbiorcami Danych osobowych przetwarzanych przez Administratorkę są:

 • Hostingodawca: LH.pl
 • podmiot zapewniający system do wystawiania faktur: Fakturownia.pl
 • system do wysyłki newslettera: MailerLite.com

Odbiorcami danych mogą być także:

 • podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi technicznej, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • podmioty świadczące usługi prawne, 
 • podmioty świadczące usługi IT, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • inni podwykonawcy, jeżeli zakres powierzonych im zadań wymaga dostępu do Danych osobowych.

Administratorka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika uprawnionym, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administratorka korzysta z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym, niektóre dane Użytkownika mogą być przetwarzane w państwach trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Podmioty, z którymi współpracuje Administratorka, zapewniają ochronę Danych osobowych i procedury bezpieczeństwa zgodne z wymogami RODO. Z informacjami na temat ochrony danych osobowych tych podmiotów możesz zapoznać się klikając w odpowiedni link: Google LLC; Meta; MailerLite.

5. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH, PROFILOWANIE

Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, za pomocą narzędzi i technologii śledzących (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w inny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Zebrane informacje pozostają anonimowe i nie są zestawiane z innymi Twoimi danymi osobowymi w sposób umożliwiający identyfikację. Wyjątek, kiedy identyfikacja jest możliwa, stanowi sytuacja, gdy posiadasz konto użytkownika w Serwisie. W dalszym ciągu pozostaje to jednak bez istotnego wpływu na Ciebie. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie Twoich danych celem dostosowania wyświetlanych Ci treści i oferowanych produktów do Twojego profilu Użytkownika i Twoich preferencji.

6. TWOJE PRAWA

Zgodnie z RODO, Użytkownik ma prawo do:

 • otrzymania potwierdzenia o przetwarzaniu danych oraz informacji stanowiących obowiązek informacyjny (art. 15 ust. 1 RODO),
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 • żądania sprostowania danych, 
 • żądania usunięcia danych (jeśli jest to uzasadnione na podstawie art. 17 ust. 1 i 3 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (jeśli jest to uzasadnione na podstawie art. 18 ust. 1 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu zgłoszenia cofnięcia. Nie uprawnia także do żądania usunięcia danych przetwarzanych w celach archiwalnych i dowodowych,
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia nie przysługują bezwzględnie, w niektórych sytuacjach podlegają bowiem ograniczeniom, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z ochroną Twoich danych, skontaktuj się z Administratorką, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na wstępie. W treści wiadomości wskaż żądanie oraz uzasadnij je. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni.

Możesz także cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu zgłoszenia cofnięcia. Cofnięcie zgody nie uprawnia do żądania usunięcia danych przetwarzanych w celach archiwalnych i dowodowych.

7. PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Służą one umożliwieniu prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu (dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika, optymalizacja korzystania z Serwisu, utrzymanie sesji Użytkownika). 

Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Ponadto służą do celów analitycznych i statystycznych oraz celów reklamowych. 

Cookies mogą być odczytywane przez system Administratorki (cookies własne) lub systemy podmiotów trzecich (cookies zewnętrzne). Cookies mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki (cookies sesyjne) lub przechowywane dalej, w celu zapamiętania przeglądarki Użytkownika przy kolejnej wizycie w Serwisie (cookies trwałe). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • funkcjonalne pliki cookies, konieczne do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez Użytkownika lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej;
 • statystyczne pliki cookies, służące zbieraniu danych statystycznych;
 • marketingowe pliki cookies, służące tworzeniu profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.

Serwis wykorzystuje następujące narzędzia używające plików cookies i technologie śledzące podmiotów trzecich (ze szczegółami wykorzystywanych przez nie plików cookies możesz się zapoznać klikając w odpowiedni link):

 • wtyczki społecznościowe:

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

Pinterest – https://help.pinterest.com/

 • Google Analytics – narzędzie analityczne Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji,, https://policies.google.com/technologies/partner-sites

8. ZGODA NA COOKIES I USTAWIENIA COOKIES

Podczas pierwszej wizyty, Serwis wyświetla informację o plikach cookies wraz z możliwością zmiany ustawień przeglądarki. Brak działania i dalsze korzystanie z Serwisu są równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki Użytkownika.

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies (wszystkich lub tylko niektórych). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie lub ograniczenia stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, w tym uniemożliwić prawidłowe korzystanie z tych funkcjonalności.  Użytkownik może także korzystać z trybu incognito przeglądarki, wówczas historia wizyty w Serwisie nie zostanie zapisana, a wszystkie pliki cookies utworzone podczas wizyty w Serwisie w trybie incognito zostaną usunięte wraz z zamknięciem przeglądarki.

9. LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu oznacza przesyłanie zapytań do serwera przechowującego dane Serwisu. Zapytanie jest przechowywane w logach serwera na tym serwerze. Logi służą administrowaniu Serwisem i obejmują: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi nie służą identyfikacji Użytkownika.

10. NEWSLETTER

Podanie Twoich Danych osobowych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia tej usługi (otrzymywania newslettera). Zapis do newslettera oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych. Dane, które przekażesz mi w związku z zapisem do Newslettera (imię, adres e-mail), będą przetwarzane także przez dostawcę Usługi.

Dostawcą usługi Newsletter w ramach Serwisu jest MailerLite. Dostawca usługi newslettera rejestruje aktywność Użytkownika związaną z Newsletterem.

Aby poznać szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez MailerLite, zapoznaj się z polityką prywatności dostępną tutaj.

Możesz wycofać zgodę na dostarczanie newslettera przez wypisanie się z newslettera, używając przycisku zamieszczonego w stopce każdej wiadomości Newsletter lub przesyłając żądanie Administratorce. Możesz także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych.

11. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administratorka zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki w szczególności w sytuacji, gdy wymaga tego rozwój Serwisu, wymagania technologiczne lub zmiana przepisów prawa. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z aktualną na moment przetwarzania Polityką.

Użytkownik posiadający aktywne konto Użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany o zmianie treści Polityki w terminie minimalnym 7 dni przed wejściem w życie nowej treści Polityki.

Data publikacji: 06/05/2023

Wersje archiwalne Polityki: Brak

Shopping Cart
Scroll to Top