Regulamin sprzedaży

Data publikacji: 12/10/2023

Witaj w Sklepie milenaconlavaligia.pl 

Zapraszam Cię do zapoznania się z Regulaminem, w którym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące korzystania z Serwisu oraz Sklepu, w tym prawa i obowiązki Twoje i Sprzedającej, najważniejsze zasady zawierania i wykonywania Umów, a także informacje o odstąpieniu od Umowy i reklamacji. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia. Dziękuję za zaufanie!

§ 1. Definicje

§ 2. Postanowienia ogólne

§ 3. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania z Serwisu i ze Sklepu

§ 4. Produkty i Ceny

§ 5. Złożenie Zamówienia

§ 6. Realizacja Zamówienia dotyczącego Treści cyfrowych/Usług cyfrowych

§ 7. Realizacja Zamówienia dotyczącego Usług

§ 8. Odpowiedzialność za zgodność Treści cyfrowych/Usług cyfrowych z Umową

§ 9. Reklamacja Usług

§ 10. Odstąpienie od Umowy

§ 11. Przedsprzedaż i akcje promocyjne

§ 12. Opinie

§ 13. Prawa autorskie i licencja

§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

§ 15. Dane osobowe i pliki cookies

§ 16. Postanowienia końcowe

§ 1. DEFINICJE

Aktualizacja – aktualizacja Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową;

Sprzedająca – Milena Zabielska prowadząca działalność nierejestrowaną w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, adres do doręczeń ul. Starowiślna 5/143, 03-193 Warszawa, Polska, adres e-mail kontakt@milenaconlavaligia.pl, numer telefonu +48 697 180 720;

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący składający Zamówienie, jest obowiązany zapłacić Sprzedającej;

Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz, za pomocą którego Kupujący może złożyć Zamówienie w Sklepie;

Formularz kontaktowy – środek komunikacji elektronicznej dostępny w Serwisie w zakładce „Kontakt” umożliwiający skontaktowanie się ze Sprzedającą;

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedającą na rzecz Kupującego, polegająca na umożliwieniu mu indywidualnego dostępu do dedykowanej podstrony Serwisu, za pomocą wybranej nazwy i hasła, przechowująca dane podane przez Kupującego i historię Zamówień, a także pozwalająca na dostęp do zakupionych Treści cyfrowych.

Koszyk – rozszerzenie Serwisu, zawierające informacje o Produktach wybranych przez Kupującego do Zamówienia oraz Cenie, w tym łącznej Cenie Zamówienia, i umożliwiające modyfikację Zamówienia oraz dodanie kuponu rabatowego;

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu lub Sklepu, w tym składająca Zamówienie i zawierająca Umowę;

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającą drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu korespondencji elektronicznej, zawierającej treści edukacyjne, informacje o wydarzeniach organizowanych przez Sprzedającą, a także informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Produkt – prezentowana w Sklepie Treść cyfrowa, Usługa cyfrowa lub Usługa, Usługa lub rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Zamówienia i Umowy;

Przedsiębiorca – Kupujący, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Przedsprzedaż – oferowany w Sklepie, dotyczący konkretnego Produktu i ograniczony czasowo sposób zawarcia Umowy przed pierwszym udostępnieniem danego Produktu do sprzedaży w Sklepie.

Regulamin – niniejszy zbiór zasad korzystania z Serwisu i Sklepu, w tym składania Zamówień i zawierania Umów oraz świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną, a także zawierający prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającej, dostępny pod adresem

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem milenaconlavaligia.pl wraz z jej rozszerzeniami;

Sklep – sklep internetowy dostępny w Serwisie, przez który Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia;

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem Zamówienia i Umowy, np. e-booki, kursy on-line; niespersonalizowane planery; pakiety presetów.

Umowa – umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającą, zawarta w następstwie złożenia przez Kupującego Zamówienia i jego przyjęcia przez Sprzedającą, dotycząca Produktów prezentowanych w Sklepie;

Usługa – Produkt niebędący Treścią cyfrową, ani Usługą cyfrową, w tym konsultacje, webinary, płatne szkolenia, kursy językowe;

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Użytkownikowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, na:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

Usługi Elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedającą drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym m.in. Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Konto, Koszyk, Newsletter, umożliwienie złożenia Zamówienia, dokonania płatności, zawarcia Umowy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (przez Internet) w celu zawarcia ze Sprzedającą Umowy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedająca za pośrednictwem Sklepu umożliwia Kupującemu złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy dotyczącej Produktów prezentowanych w Sklepie.
 2. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającą w następujący sposób:
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@milenaconlavaligia.pl 
 • korzystając z Formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” Serwisu,
 • dzwoniąc pod numer +48 697 180 720

3. Regulamin określa w szczególności:

 • warunki i zasady korzystania z Serwisu;
 • warunki i zasady korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień;
 • warunki i zasady zawierania i wykonywania Umów;
 • procedurę odstąpienia od Umowy;
 • prawa i obowiązki Sprzedającej i Kupującego;
 • zasady świadczenia Usług Elektronicznych (§ 3 Regulaminu);
 • procedury zgłaszania niezgodności z Umową i reklamacji.
 1. Sprzedająca nieodpłatnie udostępnia Kupującemu Regulamin przed złożeniem Zamówienia w sposób umożliwiający jego pobranie i odtworzenie.
 2. Kupujący, korzystając z Serwisu i Sklepu, zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Kupujący nie może złożyć Zamówienia w sposób anonimowy lub używając nieprawdziwych danych osobowych. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu w żaden sposób ograniczyć lub wyłączyć uprawnień Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów, przewidzianych w Ustawie o prawach konsumenta. W razie niezgodności jakichkolwiek zapisów niniejszego Regulaminu z Ustawą o prawach konsumenta, stosuje się przepisy tej Ustawy.

§ 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU I ZE SKLEPU

 1. Sprzedająca świadczy na rzecz Kupującego nieodpłatnie Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu i ze Sklepu, w tym:
  • umożliwia złożenie Zamówienia i zawarcia Umowy;
  • umożliwia założenia i utrzymywanie Konta Kupującego;
  • udostępnia możliwość dokonania płatności elektronicznej;
  • udostępnia nieodpłatnie Treści cyfrowe (w tym Newsletter); 
  • umożliwia kontakt przez Formularz kontaktowy;
  • dostarcza funkcjonalności umożliwiające skuteczne korzystanie z Serwisu i Sklepu. 
 2. Sprzedająca nieodpłatnie udostępnia Kupującemu zasady świadczenia Usług Elektronicznych (niniejszy Regulamin i Regulamin dostarczania Newslettera i Lead magnet) przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
 3. Regulamin dostarczania Newslettera i Lead magnet dostępny jest tutaj.
 4. Sprzedająca podejmuje działania i wykorzystuje środki odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 5. Kupujący powinien poinformować Sprzedającą o ewentualnych problemach technicznych spostrzeżonych w Serwisie lub Sklepie.
 6. Sprzedająca może prowadzić w Serwisie prace techniczne i informatyczne, mające na celu aktualizację lub rozwój Serwisu, w tym dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje.
 7. W celu korzystania z Usług Elektronicznych, w tym funkcjonalności Serwisu i Sklepu, wymagane są następujące, standardowe warunki techniczne sprzętu i oprogramowania Kupującego:
 • dostęp do Internetu;
 • dowolny aktualny system operacyjny;
 • aktualna wersja dowolnej, standardowej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies, np. Mozilla Firefox, Google Chrome;
 • aktywne konto poczty e-mail.

8. Do korzystania z Treści cyfrowych konieczne jest dodatkowo spełnienie przez komputer lub inne urządzenie Kupującego następujących warunków technicznych:

 • w przypadku plików tekstowych zapisanych w formacie doc., docx: standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice);
 • w przypadku plików video: standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player);
 • w przypadku pozostałych plików: dowolny program obsługujący pliki elektroniczne odpowiednio w formacie pdf., xsl, mobi, pub. 

9. Kupujący ma możliwość założenia w Serwisie Konta. Na Koncie przechowywane są podane przez Kupującego dane osobowe oraz historia jego Zamówień. Kupujący, zakładając Konto, wprowadza dane do logowania: adres poczty elektronicznej i hasło, służące do logowania do Konta. Kupujący jest odpowiedzialny za wybór silnego hasła oraz zabezpieczenie danych logowania do Konta przed dostępem osób niepowołanych. Kupujący może zarządzać Kontem, przechodząc do zakładki Moje Konto. Po pierwszym zalogowaniu do Konta Kupującego, Kupujący zobowiązany jest zmienić hasło do Konta Kupującego.

 1. Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych jest bezpłatne i możliwe w każdym momencie. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z nich przez Kupującego i rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania.
 2. W celu zgłoszenia:
  • wystąpienia problemów technicznych z Usługami Elektronicznymi;
  • rezygnacji z Usług Elektronicznych;
  • reklamacji Usług Elektronicznych,

Kupujący może skontaktować się z Sprzedającą, wysyłając wiadomość pod adres e-mail kontakt@milenaconlavaligia.pl lub korzystając z Formularza kontaktowego lub formularza reklamacyjnego lub dzwoniąc pod numer +48 697 180 720.

12. Reklamacja lub inne zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail). Powinno też zawierać informację czego dotyczy zgłoszenie oraz żądanie Kupującego, jednak brak tych informacji nie wpływa na skuteczność zgłoszenia.

 1. Sprzedająca rozpoznaje zgłoszenie w terminie 14 dni, przesyłając Kupującemu odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w braku tego adresu, pocztą tradycyjną na adres wskazany w zgłoszeniu. Brak odpowiedzi na zgłoszenie w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za zasadną.
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i ze Sklepu w sposób zgodny z przeznaczeniem, zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 3. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Kupujący, korzystając z Serwisu i Produktów, zobowiązany jest do poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającej oraz osób trzecich.

§ 4. PRODUKTY I CENY

 1. Szczegółowe informacje o Produkcie, jego cechach i właściwościach oraz Cenie, prezentowane są w Sklepie na karcie Produktu.
 2. Informacje o Produkcie prezentowane w Sklepie, w tym opis i Cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. W Sklepie dostępne są następujące Produkty:
  • E-booki, pakiet presetów, stanowiące Treści cyfrowe,
  • Konsultacje i kursy językowe, stanowiące Usługi.
 4. Produkty powstały na bazie doświadczeń i praktyki Sprzedającej, zawierają treści i metody wyselekcjonowane przez Sprzedającą oraz mogą zawierać osobiste poglądy Sprzedającej. Mimo dołożenia najwyższej staranności przy ich tworzeniu, Sprzedająca nie gwarantuje osiągnięcia przez Kupującego konkretnych rezultatów, które są uwarunkowane czynnikami niezależnymi od Sprzedającej i nie ponosi odpowiedzialności za ich osiągnięcie bądź nieosiągnięcie przez Kupującego. Treść cyfrowa nie stanowi i nie zastąpi usługi indywidualnej.
 5. Sprzedająca co do zasady nie zapewnia aktualizacji Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej, ma jednak prawo je zapewniać, informując o tym Kupującego przed zawarciem Umowy. W przypadku zawarcia Umowy dotyczącej Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej objętej aktualizacją, Cena obejmuje dostarczanie aktualizacji przez wskazany przez Sprzedającą przed zawarciem Umowy czas.
 6. W przypadku zapewniania aktualizacji, Sprzedająca nie odpowiada brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z umową, wynikający z niezainstalowanie przez Kupującego aktualizacji w rozsądnym czasie, jeżeli poinformowała Kupującego o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, a niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedającą.
 7. Do Usług oferowanych w Sklepie, zastosowanie mają przepisy art. 38 ust. 1 pkt 1) Ustawy o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi, zawiera opis Usługi znajdujący się na karcie produktu w Sklepie. Kupujący, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia w całości traci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, jest zobowiązany do pokrycia Ceny świadczenia w wykonanej części.
 8. Sprzedająca na żądanie kupującego zgłoszone podczas składania Zamówienia wystawia fakturę w wersji elektronicznej (imienną lub na firmę), którą wysyła w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia Umowy. Złożenie Zamówienia stanowi zgodę na wysłanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu Zamówienia.
 9. Ceny Produktów podane w Sklepie są cenami końcowymi w polskich złotych.
 10. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Produktów, ich wycofywania, wprowadzania do Sklepu nowych Produktów oraz czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych ograniczonej lub nieograniczonej grupie Kupujących. Uprawnienie to nie ma wpływu na złożone Zamówienia i Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany i w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumentów przyznanych przez Ustawę o prawach konsumenta.
 11. Sprzedająca nie stosuje indywidualnego dostosowania Cen.

§ 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na jakiekolwiek postanowienia Regulaminu, Kupujący powinien powstrzymać się od złożenia Zamówienia. 
 2. Umowa może zostać zawarta po złożeniu przez Kupującego Zamówienia i przyjęciu go do realizacji przez Sprzedającą na zasadach opisanych poniżej.
 3. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Sprzedającej do dostarczenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej lub wykonania usługi na rzecz Kupującego w zamian za zapłatę Ceny lub – w przypadku Treści cyfrowych i Usług cyfrowych udostępnianych w zamian za podanie danych osobowych – w zamian za podanie tych danych.
 4. Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia prac serwisowych i technicznych, o których mowa w § 3 Regulaminu.
 5. Kupujący może złożyć Zamówienie bez konieczności zakładania Konta (niezarejestrowany Kupujący) lub za pośrednictwem Konta (zarejestrowany Kupujący). Zarejestrowany Kupujący powinien zalogować się do Konta przed rozpoczęciem składania Zamówienia lub w trakcie jego składania.
 6. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Produktu w Sklepie. Na stronie Produktu należy – w przypadku Produktów dostępnych w wariantach – wybrać odpowiedni wariant oraz dodać Produkt do Koszyka.
 7. Po dodaniu Produktu do Koszyka na ekranie Kupującego wyświetli się potwierdzenie dodania Produktu do Koszyka. Kupujący ma możliwość kontynuowania zakupów lub przejścia do Koszyka.
 8. W Koszyku Kupujący może zmienić ilość, dodać lub usunąć Produkty oraz wybrać formę dostawy oraz Formę płatności. Po wprowadzeniu zmian w Koszyku należy zaktualizować Koszyk.
 9. Kupujący, który posiada kupon rabatowy, może go zrealizować w Koszyku.
 10. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący przechodzi do Formularza zamówienia.
 11. Kupujący wypełnia Formularz zamówienia danymi niezbędnymi do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko, kraj, ulica, numer budynku/lokalu, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, opcjonalnie nazwa firmy i numer NIP). Podanie danych jest niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 12. Kupujący wybiera metodę płatności spośród dostępnych w Sklepie oraz ma możliwość podania informacji dodatkowych do Zamówienia. 
 13. Na etapie Formularza zamówienia Kupujący, przez zaznaczenie checkboxa odpowiedniej treści, składa oświadczenie o:
  • zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu,
  • zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych,
  • zgodzie na dostarczenie Treści cyfrowych/Usług cyfrowych bądź rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy na odległość, skutkujące utratą prawa do odstąpienia od Umowy – a w przypadku Usługi – w sytuacji spełnienia świadczenia w całości.
 14. Po zweryfikowaniu Zamówienia i zakończeniu wypełniania Formularza Zamówienia, Kupujący wciska przycisk „Kupuję i płacę” Przez wciśnięcie przycisku Kupujący potwierdza:
 • zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień,
 • złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, stanowiącego ofertę zawarcia z Sprzedającą Umowy w zakresie objętym Zamówieniem,
 • poinformowanie go przez Sprzedającą o zasadach przetwarzania danych osobowych,
 • złożenie oświadczenia ograniczającego/wyłączającego możliwość odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy);
 •  poprawność danych wskazanych w Formularzu Zamówienia;
 • zgodę na otrzymanie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia:
  • potwierdzenia realizacji Zamówienia;
  • potwierdzenia zawarcia Umowy;
  • dokumentu sprzedaży;
  • potwierdzenia złożenia oświadczenia ograniczającego/ wyłączającego możliwość odstąpienia od Umowy.

15. W celu dokonania płatności w inny sposób, niż tradycyjnym przelewem, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora wybranej metody płatności. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i szczegółami Zamówienia.

16. W przypadku wyboru tradycyjnego przelewu bankowego lub natychmiastowego przelewu na telefon BLIK – Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i szczegółami Zamówienia, w tym danymi do przelewu bankowego.

Dane do przelewu są następujące:

Płatności przelewem bankowym należy dokonać na konto bankowe Sprzedającej prowadzone w banku PKO BP pod numerem 54 1020 1042 0000 8202 0288 9822.

Do natychmiastowego przelewu na telefon BLIK należy podać numer telefonu Sprzedającej: +48697180720.

17. Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie Zamówienia i skuteczne dokonanie płatności za Zamówienie w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia. Płatność uważa się za dokonaną w chwili uznania konta Sprzedającej.

 1. Sprzedająca bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania płatności:
  • przyjmuje ofertę Kupującego zawarcia Umowy i wysyła Kupującemu potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, potwierdzenie zawarcia Umowy, potwierdzenie przyjęcia oświadczenia ograniczającego/wyłączającego możliwość odstąpienia od Umowy (jeśli dotyczy) i dokument sprzedaży (jeśli dotyczy), na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Kupującemu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli Zamówienie obejmuje Produkty różnego rodzaju, dochodzi do zawarcia dwóch lub więcej Umów, odpowiednio do przedmiotu Zamówienia
  • nie przyjmuje oferty Kupującego zawarcia Umowy i wysyła Kupującemu informację o anulowaniu Zamówienia lub jego części. W wyniku anulowania Zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta. W takim wypadku Sprzedająca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wysłania wiadomości o anulowaniu Zamówienia, zwraca Kupującemu uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

19. Sprzedająca nie ma obowiązku weryfikacji danych Kupującego, lecz przysługuje jej takie prawo oraz prawo do wstrzymania się z realizacją Zamówienia na czas weryfikacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą wątpliwości Sprzedającej co do ich prawdziwości. Sprzedająca informuje Kupującego o powyższych wątpliwościach w celu ich wyjaśnienia, a Kupujący zobowiązany jest udzielić niezbędnych w tym celu odpowiedzi. W braku odpowiedzi lub potwierdzenia nieprawdziwości danych, Sprzedająca anuluje Zamówienie.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO TREŚCI CYFROWYCH/USŁUG CYFROWYCH

 1. Realizacja Zamówienia następuje poprzez wysłanie, na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia, linku pozwalającego na dostęp do Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej lub jego pobranie lub poprzez udostępnienie go na Koncie (dla Kupującego posiadającego Konto).
 2. Dostarczenie Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od tego dnia, chyba że przed złożeniem Zamówienia Sprzedająca wyraźnie poinformuje Kupującego o innym terminie dostarczenia, zamieszczając odpowiednią informację w opisie Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej. W takim wypadku Sprzedającą obowiązuje czas realizacji wskazany w tym opisie.
 3. Świadczenie Usługi następuje w terminie wskazanym przez Sprzedającą.
 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dostarczenie Produktu lub wykonanie Usługi w umówionym terminie, Sprzedająca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o tym fakcie oraz o nowym terminie. W przypadku braku akceptacji nowego terminu, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy bez ponoszenia kosztów.
 5. Limit pobrań Produktu przeznaczonego do pobrania wynosi 5.
 6. Treści cyfrowe/Usługi cyfrowe mogą być dostępne przez czas ograniczony lub nieograniczony po zawarciu Umowy. Jeśli Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa jest dostępna przez czas ograniczony, Sprzedająca wyraźnie informuje o tym Kupującego przed złożeniem Zamówienia.
 7. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do niej lub jej pobranie, zostały Kupującemu lub wybranemu przez niego urządzeniu udostępnione lub uzyskali oni dostęp do Treści cyfrowej.
 8. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 9. Jeżeli Sprzedająca nie dostarczyła Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej zgodnie z Umową, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wzywa Sprzedającą do jej dostarczenia. Jeżeli Sprzedająca nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy.
 10. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, o którym mowa, jeżeli:
  • z oświadczenia Sprzedającej lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej lub
  • Kupujący i Sprzedająca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla tego Kupującego, a Sprzedająca nie dostarczyła jej w tym terminie.
 11. Sprzedająca może dokonać zmiany Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową o ile Treść cyfrowa jest dostarczana w inny sposób, niż jednorazowo.
 12. Sprzedająca może dokonać zmiany Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej objętej Umową z Kupującym będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jedynie z uzasadnionych przyczyn, do których należą:
  • konieczność usunięcia ewentualnych błędów;
  • konieczność wprowadzenia zmian i modyfikacji z przyczyn niezależnych od Sprzedającej (np. zmiana prawa, zmiana interpretacji przepisów);
  • uzasadniona potrzeba Kupującego.
 13. Zmiana Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej może się odbyć na następujących zasadach dotyczących Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:
  • Kupujący nie ponosi żadnych kosztów z tytułu zmiany Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej w czasie trwania Umowy;
  • Sprzedająca informuje Kupującego o zmianie w sposób jasny i zrozumiały;
  • jeżeli zmiana Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp do niej lub korzystanie z niej, Sprzedająca informuje Kupującego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni, drogą poczty elektronicznej na adres Kupującego wskazany w Zamówieniu, o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach, o których mowa w lit. d) i e) poniżej;
  • jeżeli zmiana Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej lub korzystanie z niej, Kupujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana;
  • uprawnienie, o którym mowa w lit. d) powyżej nie przysługuje, jeżeli Sprzedająca zapewniła Kupującemu uprawnienie do zachowania Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej w stanie niezmienionym bez dodatkowych kosztów.
 14. W przypadku sprzedaży produktów cyfrowych:
  • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  • Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy odbywają się w dni robocze.
  • Sprzedająca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   • Przesyła pocztowa realizowana przez Poczta Polska
   • Paczkomat
   • Odbiór osobisty
  • Towary zamówione przez Sklep wysyłane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, z wyjątkiem produktów zakupionych w Przedsprzedaży.
  • Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwem jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorczyni za wydanie produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedającą przewoźnikowi. W przypadku Konsumenta za wydanie produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika przez Klienta.
  • Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
  • Zaleca się, aby klient będący Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia Protokołu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedającą.

§ 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO USŁUG

 1. Sprzedająca umożliwia Kupującemu złożenie w Sklepie Zamówienia na Usługi, na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.
 2. Do Usług ma zastosowanie art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta. Kupujący, wyrażając zgodę na wykonanie Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, traci prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania jej w całości. Odstępując od Umowy, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną do chwili odstąpienia część Umowy.
 3. Sposób realizacji Umowy dotyczącej Usługi określony jest każdorazowo przez Sprzedającą.
 4. W przypadku zakupu Usługi na rzecz osoby trzeciej, Kupujący jest odpowiedzialny za poinformowanie tej osoby o szczegółach Usługi i warunkach Umowy.
 5. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi w uzgodnionym terminie z powodu siły wyższej, Sprzedająca zastrzega sobie prawo zmiany terminu i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Kupującego przed planowanym terminem wykonania Usługi. Kupujący, który nie zgadza się na zmianę, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy bez ponoszenia kosztów.
 6. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia losowe niezależne od woli Sprzedającej, których przewidzenie było niemożliwe, a w szczególności: powódź, huragan, pożar, wypadek drogowy, kolejowy lub lotniczy, nagłą chorobę, utratę zdrowia lub hospitalizację/ odosobnienie Sprzedającej w związku z chorobą zakaźną, wprowadzenie przepisów prawa lub decyzji administracyjnych ograniczających lub wyłączających możliwość wykonania Usługi.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH/USŁUG CYFROWYCH Z UMOWĄ

 1. Sprzedająca zobowiązana jest dostarczyć Kupującemu, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zawierającemu Umowę o dostarczenie Treści cyfrowych/Usług cyfrowych, Treści cyfrowe/Usługi cyfrowe zgodne z Umową.
 2. W przypadku braku zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową, Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługują uprawnienia wskazane w niniejszym paragrafie i w Ustawie o prawach konsumenta. W stosunku do pozostałych Kupujących postanowień tych nie stosuje się. Do Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
 3. W stosunku do Kupującego, niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta rękojmia za wady Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej, o której mowa w ustawie Kodeks cywilny, jest wyłączona.
 4. Kryteria zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową określa art.  43k. ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Sprzedająca jest odpowiedzialna za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Odpowiedzialność Sprzedającej może być wyłączona lub ograniczona w sytuacji, gdy przewidują to przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Sprzedająca jest odpowiedzialna za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił i ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana. Odpowiedzialność Sprzedającej trwa przez czas, w którym zgodnie z Umową Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa miała być dostarczana. Odpowiedzialność Sprzedającej może być wyłączona lub ograniczona w sytuacji, gdy przewidują to przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową Kupujący może zgłosić:
 8. Zgłoszenia Kupujący może dokonać korzystając z Formularza reklamacyjnego znajdującego się poniżej. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), a także – w celu przyspieszenia rozpoznania – informację jakiego Produktu dotyczy zgłoszenie oraz żądania Kupującego. Nie jest to jednak warunek przyjęcia zgłoszenia.
 9. Sprzedająca rozpoznaje zgłoszenie i informuje Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dn, przesyłając Kupującemu odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Kupującego za uzasadnione.
 10. Jeżeli Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Kupujący może żądać doprowadzenia jej do zgodności z Umową.
 11. Sprzedająca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającej. 
 12. Sprzedająca doprowadza Treść cyfrową/Usługę cyfrową do zgodności z Umową w terminie do 14 dni od uznania zgłoszenia za uzasadnione i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. 
 13. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedająca.
 14. Jeżeli Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • Sprzedająca odmówiła doprowadzenia do zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową zgodnie z § 8 ust. 11 Regulaminu;
  • Sprzedająca nie doprowadziła Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z § 8 ust. 12 – 13 Regulaminu;
  • Brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedająca próbowała doprowadzić Treść cyfrową/Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
  • Brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do żądania doprowadzenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, o którym mowa w § 8 ust. 10 Regulaminu;
  • Z oświadczenia Sprzedającej lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 15. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej niezgodnej z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej zgodnej z Umową. Jeżeli Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny uwzględnia się czas, w którym Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową.
 16. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową jest istotny.
 17. Jeżeli Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa była doręczona Kupującemu na materialnym nośniku, Sprzedająca może żądać zwrotu tego nośnika w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy. Kupujący zwraca nośnik niezwłocznie na koszt Sprzedającej.
 18. Sprzedająca jest zobowiązana do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej/Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej/Usłudze cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.
 19. Sprzedająca zwraca Kupującemu Cenę należną wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu Ceny.
 20. Sprzedająca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

§ 9. REKLAMACJA USŁUG

 1. Reklamację na Usługi Kupujący może złożyć:
 2. Zgłoszenia Kupujący może dokonać korzystając z Formularza reklamacyjnego. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), a także – w celu przyspieszenia rozpoznania – informację jakiej usługi dotyczy zgłoszenie oraz żądania Kupującego (ponowne wykonanie usługi lub jej części; obniżenie ceny; rekompensata w postaci obniżki na kolejną usługę; inne żądanie).
 3. Sprzedająca rozpoznaje reklamację i informuje Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia w terminie 14 dni, przesyłając Kupującemu odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Kupującego za uzasadnione. 

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy dotyczącej Produktów przysługuje wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą pozostałych Kupujących.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedającą Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  • o dostarczenie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającą o utracie prawa odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia oraz po potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość przez Sprzedającą,
  • dotyczących Usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedająca wykonała w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającą utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości.
 1. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu lub w jakikolwiek inny sposób przedstawiający jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu:
 2. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedającej o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dotyczącej Treści cyfrowej, Kupujący ma obowiązek zaprzestać korzystania z niej.
 5. Sprzedająca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu. Kupujący korzystający z prawa odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi, zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną do chwili odstąpienia część Umowy.
 6. Sprzedająca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11. PRZEDSPRZEDAŻ I AKCJE PROMOCYJNE

 1. Sprzedająca jest uprawniona do organizowania Przedsprzedaży wybranych Produktów.
 2. Zamówienia na Produkty objęte Przedsprzedażą Kupujący składa w sposób opisany w § 5 Regulaminu – Złożenie Zamówienia.
 3. Przedsprzedaż nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, chyba że Sprzedająca wyraźnie wskazała inaczej w opisie.
 4. Sprzedająca wyraźnie informuje Kupującego przed zawarciem Umowy o objęciu danego Produktu Przedsprzedażą ze wskazaniem przybliżonej daty realizacji Umowy. 
 5. Dostarczenie Produktu objętego Przedsprzedażą nastąpi w terminie określonym przez Sprzedającą, o którym mowa w ust. 4 powyżej lub inne warunki Przedsprzedaży z zastrzeżeniem, że Sprzedająca w uzasadnionych przypadkach może zmienić zadeklarowaną datę wykonania Umowy. O ewentualnej zmianie daty realizacji Umowy objętej Przedsprzedażą lub innych warunków Przedsprzedaży Sprzedająca poinformuje Kupującego na adres e-mail wskazany przy składaniu Zamówienia. 
 6. Kupujący, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który nie akceptuje zmian, o których mowa w ust. 5. powyżej, może odstąpić od Umowy zawartej w ramach Przedsprzedaży bez ponoszenia kosztów. W sytuacji odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedająca jest uprawniona do organizowania ograniczonych czasowo akcji promocyjnych, w tym obniżek cen, udzielania rabatów i oferowania Produktów nieodpłatnych, dalej zwanych łącznie Akcjami promocyjnymi.
 8. Przedsprzedaż i Akcje promocyjne mogą być skierowane do wszystkich lub wybranych Kupujących.
 9. Przedsprzedaż i Akcje promocyjne mogą odbywać się na odrębnych, wskazanych przez Sprzedającą zasadach.
 10. Przedsprzedaż i Akcje promocyjne odbywają się bez naruszenia praw Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta i mają zastosowanie tylko do Umów zawartych w ramach danej akcji w czasie jej obowiązywania.
 11. Możliwość skorzystania z Przedsprzedaży lub Akcji promocyjnej może zależeć od dostępności Produktu.
 12. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktu, Sprzedająca obok informacji o obniżonej Cenie uwidacznia również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie, Sprzedająca uwidacznia również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania go do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 

§ 12. OPINIE

 1. Sprzedająca umożliwia Kupującemu zapoznanie się z opiniami innych Kupujących w Serwisie, w Sklepie i na kontach Sprzedającej w mediach społecznościowych.
 2. Sprzedająca zapewnia, że opinie są zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Produktów, poprzez wysyłanie prośby o wystawienie opinii na temat zakupionego Produktu jedynie do Kupujących, którzy kupili Produkty.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące opinii znajdują się tutaj.

§ 13. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Wszelkie prezentowane w Sklepie Produkty, wraz z ich nazwami, zdjęciami i opisami, znaki towarowe, a także publikowane przez Sprzedającą treści, formularze, dokumenty i inne teksty, stanowią lub mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Utwory) i podlegają ochronie prawnej. Prawa do Utworów należą do Sprzedającej lub osób trzecich (w tym przypadku Sprzedająca posiada stosowne prawa do ich wykorzystywania).
 2. Niedozwolone jest naruszanie praw autorskich do Utworów, w szczególności ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającej lub innych osób uprawnionych. Naruszenie powyższych uprawnień może grozić odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Sprzedająca w chwili zawarcia Umowy dotyczącej Treści cyfrowej, bez dodatkowego wynagrodzenia upoważnia Kupującego do korzystania z Treści cyfrowej przez czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z opisu udostępnionego Kupującemu przed zawarciem Umowy (licencja niewyłączna). 
 4. Kupujący w ramach zawartej ze Sprzedającą Umowy upoważniony jest do korzystania z Treści cyfrowej bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie zapisu Treści cyfrowej techniką cyfrową w pamięci komputera lub innego urządzenia służącego zapisowi i odtwarzaniu Treści cyfrowych, odtwarzania, wydruku i przechowywania na własne potrzeby.
 5. Kupujący nie jest upoważniony do przeniesienia licencji na inną osobę ani udzielania sublicencji na korzystanie z Treści cyfrowej, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Treści cyfrowej innym osobom, ani tworzenia w oparciu o Produkt własnego produktu.

§ 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedająca wyraża zgodę na podjęcie próby wyjaśnienia wszelkich ewentualnych sporów, mogących wyniknąć w związku z zawieraniem Umów i świadczeniem usług na rzecz Kupującego, na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Konsument, w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, może skorzystać z bezpłatnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) https://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub z pomocy powołanych do tego organów krajowych, w tym m.in.:
  • Stały Polubowny Sąd Konsumencki;
  • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;
  • Powiatowy lub Miejski Rzecznik Praw Konsumenta.
 3. Zasady zgłaszania i rozpatrywania sporów dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych odpowiednich organów.
 4. Więcej informacji na temat polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.polubowne.uokik.gov.pl/.

§ 15. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorką danych osobowych Kupującego jest Sprzedająca.
 2. Kupujący może skontaktować się z Administratorką, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail wskazany na wstępie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy lub podjęcia innych działań z nią związanych.
 4. Administratorka wykorzystuje technologię plików cookies na zasadach opisanych w polityce prywatności.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie, tj. 12/10/2023
 2. Sprzedająca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w granicach obowiązującego prawa, bez naruszania praw przysługujących Kupującemu z tytułu zawartych Umów. Zmiany nie mają zastosowania do Umów zawartych przed ich wejściem w życie.
 3. Sprzedająca informuje o zmianie Regulaminu przez umieszczenie w Serwisie nowego tekstu Regulaminu i daty jego wejścia w życie. Archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne w Serwisie w postaci linków umożliwiających pobranie pod tekstem aktualnego Regulaminu.
 4. Kupujący posiadający Konto w Serwisie, zostanie z wyprzedzeniem poinformowany o planowanych zmianach Regulaminu na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta.
 5. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Sprzedającą a Kupującym, które nie zostaną rozwiązane polubownie, zostaną przekazane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającej. Wyjątkiem są spory pomiędzy Sprzedającą a Kupującym będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, które zostaną przekazane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Umowy pomiędzy Sprzedającą a Kupującym zawierane są w języku polskim i mają do nich zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 7. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wersja archiwalna:

Shopping Cart
Scroll to Top